Plavání - platba, příspěvky pojišťoven

15.03.2013 14:49

 

Připomínám, že do 26. března 2013 by měla být zaplacena záloha 700 Kč na plavání. Také prosím ty, kteří ještě neposlali zdravotní průkaz, aby na to nezapomněli...;-)

Některé zdravotní pojišťovny (205, 111, 201) nabízejí svým klientům příspěvky na plavání. Dva žáci si již vyžádali potvrzení o zaplacení kurzu. Nahlédla jsem do seznamu žáků a zjistila jsem, že je vás mnohem víc, kteří by těchto příspěvků mohli využít. Pokud máte o potvrzení zájem, napište mi to do notýsku.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) - balíček Aqua

Čerpat je možno do souhrnné výše 500 Kč

Organizované plavecké kurzy:

ČPZP v roce 2013 poskytne zákonným zástupcům dětí ve věku do 15 let včetně příspěvek na organizované kurzy plavání v rámci preventivních programů pro děti a mládež. Vystavujícím subjektem může být i mateřská nebo základní škola.

Příspěvek bude poskytován na organizované plavecké kurzy. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodičů s dětmi.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Doklad o zaplacení plaveckého kurzu/organizovaného plaveckého kurzu/ doklad o zaplacení permanentky, předplatného nebo úhrady kurzu saunování.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) - program Zdravá rodina

Výše příspěvku je maximálně 500 Kč / rok na nákup vakcíny jednoho druhu očkování, nebo na jeden aparátek (rovnátka), nebo kurz plavání pro jedno dítě. Žádosti o příspěvek je možné podávat do 31.12. 2013.

Pro děti ve věku do 14 let včetně můžete požádat o příspěvek v programu Zdravá rodina. Pro dítě lze získat jeden z těchto možných příspěvků:

  1. příspěvek na jeden druh jakéhokoliv očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění
  2. příspěvek na jedna pevná rovnátka (fixní ortodontické aparátky, tzv. FOA)
  3. příspěvek na kurz plavání

Základní podmínky

Příspěvek je určen dítěti ve věku 0-14 let včetně, pokud je v den podání Žádosti o příspěvek pojištěné u VZP ČR a nehlásí se k jiné zdravotní pojišťovně. Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).

Příspěvek je poskytnut po splnění stanovených podmínek s tím, že VZP ČR máprávo ukončit poskytování příspěvků po vyčerpání stanoveného finančního limitu pro daný program a druh příspěvku v roce 2013.

 

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

K podpoře prevence upevňování zdravotního stavu ohroženého konzervativním životním  stylem a  k  posilování  celkové  obranyschopnosti  organizmu lze poskytnout příspěvek na plavání uskutečněné v jakémkoliv plaveckém zařízení na území ČR. Příspěvek lze poskytnout na základě prokázaných nákladů do výše 250,- Kč za rok.

Pozn: Žádost o příspěvek je nutno uplatnit jednorázově na celou částku, nikoliv po jednotlivých vstupenkách.

K poskytnutí příspěvku je třeba předložit následující doklady:

  • žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu nebo získat na pobočce VoZP ČR)
  • v případě permanentní vstupenky je nutné předložit její originál  společně s dokladem o jejím zakoupení, v případě nevyčerpané permanentní vstupenky je nutné předložit její kopii společně s dokladem o jejím zakoupení,
  • originál pokladního dokladu o zaplacení vstupného,
  • jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školami, pak je nutno předložit doklad      o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy, které obsahuje jméno a příjmení, číslo pojištěnce (rodné číslo), razítko, datum a podpis zástupce školy.